Zakupu naszych usług i produktów  można dokonać wyłącznie drogą internetową poprzez zakładkę "Rezerwacje", a płatności przyjmujemy wyłącznie przelewem lub poprzez operatora płatności "Przelewy24".


e-mail: kontakt@olechwir.pl
Konto bankowe: 07109014920000000135503324


Jako konsument masz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania zamówienia w systemie, bez podania przyczyny. Pamiętaj jednak, że jeśli zamówienie twoje zostanie zrealizowane przed upływem ww. 14 dni, to utracisz prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Prawo do odstąpienia nie przysługuje również konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30.05.2014 r. („Ustawa”), Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od ww. umowy w formie jednoznacznego oświadczenia przesłanego nam e-mailem, pocztą lub osobiście w siedzibie naszej firmy Tomasz Olechwir Świnoujście, ul. Wąska 5, 72-603 Świnoujście, po uprzednim zarezerwowaniu sobie terminu spotkania. Powyższe stanowi pisemne potwierdzenie informacji, o których mowa w Ustawie.


Obowiązek informacyjny do aktualnych i nowych klientów:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Olechwir ul. Wąska 5, 72-603 Świnoujście, które to dane będą wykorzystywane do:
  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana).
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca, linie promowe )
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
  1. Ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  2. Jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  3. W pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  4. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  6. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
  7. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 8. Każdy z uczestników wycieczki jest ubezpieczony w TU .Europa.
 9. Na podstawie Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności usługi z umową.
 10. Reklamacji nie podlegają:
  1. Wycieczki kajakowe - odwołanie imprezy, z powodu nie osiągnięcia minimalne liczby 10 uczestników.
  2. Wycieczki kajakowe - skrócenie trasy ze względu na złe warunki pogodowe, zagrażające zdrowiu i życiu uczestników
  3. Wycieczki kajakowe - wykluczenie Uczestnika z wycieczki, z powodu braku jego możliwości fizycznych dalszego pokonania trasy
  4. Wycieczki kajakowe - wykluczenie Uczestnika z wycieczki, z powodu nie przestrzegania poleceń Przewodnika
  5. Wycieczki kajakowe - wykluczenie Uczestnika z wycieczki, z powodu nie przestrzegania  Ogólnych Warunków Uczestnictwa w wycieczkach.
 11. Dane kontaktowe: Tomasz Olechwir ul. Wąska 5, 72-603 Świnoujście

NIP 852-171-33-91 REGON: 368809794 tel. +48601754844, kontakt@olechwir.pl

Ogólne warunki Uczestniczenia w Wycieczkach (OWU)
§1
 INFORMACJE OGÓLNE

Organizatorem wycieczek jest Tomasz Olechwir ul. Wąska 5, 72-603 Świnoujście
NIP 852-171-33-91 REGON: 368809794 organizator turystyki, wpis w Centralnej Ewidencji Organizatorów turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Usług Turystycznych pod nr 2633 nr wpisu 5/20. Posiadający  gwarancję ubezpieczeniową Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa na sumę 50000 EUR.


OWU objęte są wszystkie organizowane przez nas wycieczki turystyczne.

§2
OFERTA

FORMY WYCIECZEK. Oferujemy różnorodne wycieczki turystyczne z przewodnikiem oraz w wariantach indywidualnych. Szczegółowa oferta umiejscowiona jest na dedykowanych stronach internetowych. Organizowane są:

ŚWIADCZENIA: uczestnicy zgłoszeni w terminie zgłoszeń w ramach opłaty otrzymują:


§3
ZAPISY I PŁATNOŚCI

ZAPISY I PŁATNOŚCI ZA WYCIECZKI. Aby wziąć udział w wybranej wycieczce, należy dokonać wstępnej rezerwacji na stronie organizatora olechwir.pl .
Udostępniamy możliwość płatności on-line oraz tradycyjny przelew w banku lub na poczcie. Podmiotem świadczącym usługi płatności online jest „Przelewy 24”.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Wpłat tradycyjnych, dokonujemy na  konto:

07109014920000000135503324
Tomasz Olechwir ul. Wąska 5 72-603 Świnoujście

tytule wpisując numer wstępnej rezerwacji otrzymany z systemu rezerwacji.
Pamiętaj,aby na wycieczkę zabrać ze sobą aktualny dokument, uprawniający do ulgi (jeśli taka obowiązuje w ofercie).
Organizator dopuszcza zapis na wycieczkę, bez skorzystania z systemu rezerwacji, na miejscu zbiórki, w miarę wolnych miejsc. Opłata za udział w tym przypadku wzrasta o 10,00.


§4
REKLAMACJE I ZWROTY

REZYGNACJA I ZWROTY WPŁAT ZA WYCIECZKĘ. Ze względu na zablokowanie miejsc dla innych osób, oraz brak możliwości przyjęcia innych uczestników, nie przewidujemy rezygnacji i zwrotów wpłat, więc prosimy o przemyślane decyzje. Przewidujemy tylko dwie opcje:

REKLAMACJE. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§5
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE